ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE MÜZİĞİN VE RİTİM SAZLARIN ÖNEMİ

        Müzik Özel Gereksinimli çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biridir. İnsanın duygularını ve düşüncelerini sesle ve ritimle anlatmaya yarayan bir sanattır. Müziğin özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Bebeklerin anne karnında iken duymaya başladıkları ve henüz doğum öncesi dönemde iken insan-müzik ilişkisinin başladığı söylenir.

      Öyle ki, müziğin iki ana unsuru olan ritim ve sesi çocuklar küçük yaşlardan itibaren kavrayabilmekte, annesinin ninnilerine uygun ölçülü sesler çıkarabilmekte, müzik parçasına uygun ritimde hareketler yapabilmektedir.

            Özel gereksinimli çocuklarda müzik eğitiminin önemine değinecek olursak, özel gereksinimli çocuklar müziğe karşı duyarlıdır. Bu yüzden özel gereksinimli çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biri müziktir. Müzik çocukları her alanda geliştiren eğitimlerini destekleyen, farkındalıklarını arttıran ve sosyalleştiren bir unsurdur. Bireyin gelişim basamaklarının tümünde geniş yer kaplayan müzik eğitimi, özel gereksinimli bireylerin gelişiminde de aynı yeri ve önemi kapsamaktadır. Özel gereksinimli çocuklar müzik ve çeşitli ritim çalgıları ile yaptıkları çalışmalarda çok mutlu olmaktadırlar. Davul, darbuka, def ve zil gibi vurmalı çalgılarla müziğin, yaptıklarında-oynadıklarında kendilerini çok daha iyi ifade edebildikleri topluluk içerisinde özgüvenli olabildikleri gözlenmektedir.

Keman eğitimizden bir kare DOKMER

 Müzik özel gereksinimli çocukların eğitimi için de önemli bir unsurdur. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara verilecek müzik eğitimiyle; göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritim tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma, müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Özel eğitimde müzik, bir eğitim alanı olarak düşünüldüğünde müzik eğitimi başlığı altında müzikal bilgi ve becerilerin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için özek gereksinimli olan bireylere işitsel algı çalışmaları (Ses dinleme-ayırt etme gibi),ritim çalışmaları (farklı ritim kalıpları vurma gibi), şarkı söyleme çalışmaları (sesini ve nefesini doğru kullanma gibi),yaratıcı hareket ve dans çalışmaları (müziğe göre ya da müzikle birlikte hareket etme gibi), müzikli hikaye çalışmaları(bir hikayeyi müzikle seslendirme gibi) uygulanmaktadır.

      Müzik eğitiminin özel gereksinimli çocuklar üzerinde bilişsel, duyuşsal ve fiziksel olarak uyardığı savunulmaktadır. Müziğin içinde matematiksel ritim vardır. Sağ ve sol beyin fonksiyonları üzerinde yapılan çalışmalar göstermektedir ki, en iyi öğrenme beynin iki yarı küresinin aynı anda çalıştığı durumda gerçekleşir. Müzikte de bir ritim çalgısı çalmak, beynin sağ ve sol yarı kürelerini senkronize etmektedir. Ayrıca müzik yolu ile daha hızlı, kolay ve eğlenceli bir öğrenme sağlanmaktadır. Bir ifade biçimi olan müzik, özel gereksinimli çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biridir. Çocuklara öğretilen ritim çalgılarının birlikte çalınırken daha uyumlu olabilmesi ve birtakım işaretleri benimsemesi için çalgı çalmayı bir oyun haline getirerek daha keyifli bir yolla öğretilmesi gerekir. 

Bir başka açıdan bakışla müzik, ritim ve dansa göstermiş oldukları olumlu tepkiler onların üzerinde, müziğin, ritmin, dansın pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Her birey özeldir ve hiçbir çocuk bir diğerine benzemez. ‘‘Bireylerin farklılıkları bilişsel, fiziksel ve duyuşsal olarak üç grupta sınıflandırılabilir.’’ Tüm çocuklar bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönlerinden birbirinden farklılıklar gösterir. Ancak çocuklar arasındaki farklılıklar çoğu kez fazla büyük değildir. Özel gereksinimine sahip çocukların sosyalleşme, dil kullanımı ve beden kullanımlarında müzik, ritim, dans ve eğitim sayesinde iyileşme görülmektedir.

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *